الجبیر: اگر نقش ایران در حمله به عربستان ثابت شود پاسخ مناسبی می‌دهیم