دیکته نانوشته، درباره حملات اخیر به "شورای مدیریت گذار"،