شوکه شدن بازیگر زن لبنانی در پارتی کارگردان مشهور در تهران، همه لخت بودند!