اعضای شورای امنیت از ترکیه خواستند عملیات سوریه را متوقف کند