حمله ترکیه، عقب نشینی آمریکا و پیشروی ایران و روسیه