ماکرون: ترکیه، ایران و روسیه برندگان در خاورمیانه شدند