نماینده مجلس: واردات قطعات خودرو در انحصار ۵ یا ۶ نفر است