نشست امنیتی منامه؛ ایران: با نفوذ تاریخی و معنوی ما نمی‌توان مقابله کرد