موانع مشارکت سیاسی در جریان های سیاسی برونمرزی

به مناسبت اعلام موجودیت شورای مدیریت گذار

اعلام موجودیت شورای مدیریت گذار در سپهر سیاسی خارج از کشورو در میان جریان های سیاسی برونمرزی انعکاس وسیعی داشت، غالب این انعکاس ها شامل سکوت، بی محلی تا توهین بود. درکنار این وجه غالب، معدود برخوردهائی وجود داشت که برمحور سئوال ، در خواست توضیح بیشتر و یا رد نظرات ، دستور کار و سندهای این شورا، از طریق تجزیه و تحلیل آنها بود.
هدف این نوشته کوتاه این است که با استفاده

 

 

 

مقدمه

 

اعلام موجودیت شورای مدیریت گذار در سپهر سیاسی خارج از کشورو در میان جریان های سیاسی برونمرزی انعکاس وسیعی داشت، غالب این انعکاس ها شامل سکوت، بی محلی تا توهین بود. درکنار این وجه غالب،معدود برخوردهائی وجود داشت که برمحور سئوال ، در خواست توضیح بیشتر و یا رد نظرات ، دستور کار و سندهای این شورا، از طریق  تجزیه و تحلیل  آنها بود.

هدف این نوشته کوتاه این است که با استفاده از رهیافت های نظری بهتجزیه و تحلیل این انعکاس ها بپردازد.

 

رهیافت نطری مشارکت سیاسی

 

موانع مشارکت سیاسی از دو منبع کلی سرچشمه می گیرد:

منبع اول : موضوعی و محتوایی است و ناشی ازطبیعت نظام پیشا دموکراسی  و محیط پیرامون آن و فرهنگ حاکم برنخبگان حاکم و غیر حاکم است

منبع دوم: درونی است که ناشی از نگرش ها وارزشهای متفاوت، رفتار وعملکرد ها، شیوه ها، روشها و ساختارسازمانی و تعارضات وتضاد های ناشی از آن ها  در درون جریانات سیاسی برونمرز می باشد.

 

در حیطه نظری اتخاذ استراتژی های مشارکت سیاسی را می تواندرچهار فرم ازهمدیگر تفکیک نمود:

 

استراتژی مشارکت سیاسی: این استراتژی با هدف دست یافتن به مشارکت سیاسی، نوع برخورد خاص خود را دارد. نوع برخورد درایناستراتژی عبارت است از سئوال کردن ، درخواست توضیح بیشتر، تصدیق نمودن موارد مشترک، رد نظر دیگران با استدلال، تجزیه تحلیل نمودن نظر دیگران، تنظیم پیشنهادات تازه 

 

استراتژی طرد: حاصل این استراتژی، نفی هر گونه مشارکت، بی ارزش شمردن هرگونه مشارکت سیاسی است. نوع برخورد در این استراتژیفحاشی، مقصردانستن ،خوار شمردن، توهین، مورد مضحکه قراردادن،تخریب نظر دیگران و متهم نمودن است

 

استراتژی اجتناب از مشارکت: هدف از اتخاذ این استراتژی نیز کنار کشیدن از مشارکت سیاسی و اجتناب از مشارکت سیاسی است. نوع برخورد  در این استراتژی عبارت از: سکوت، بی محلی، تغییر موضوع،عدم اعتماد، ناامیدی  

 

استراتژی مقاومت در مقابل مشارکت سیاسی:  هدف از این استراتژی نیز دفاع  تمام و کمال از نظرات  خود، رد کامل نظر دیگران.  نوع برخورد در این استراتژی نیز برخورد منفی  با نظر دیگران، فاقد ارزش شمردن نظردیگران

 

 

اولین موضوع در اینجا بررسی این نکته است که چرا غالب این انعکاس ها در رابطه با شورای مدیریت گذار منفی بود؟

شدت بار منفی این انعکاس ها را می توان با دو دلیل عمده پاسخ داد:

دلیل اول: اتخاذ استراتژی مقاومت در مقابل مشارکت سیاسی توسط شورای مدیریت گذار

دلیل دوم: عکس العمل بخشی از جریان های سیاسی در مفابل طرح مسائل نو و  موضوع " تغییر"

 

 

 

 

دلیل اول: استراتژی مقاومت در مقابل مشارکت سیاسی

 

استراتژی شورای مدیریت گذار، درتمامی پروسه تشکیل این نهاد در دوسال گذشته متکی بر مقاومت در مقابل مشارکت سیاسی دیگران با هدف دفاع  تمام و کمال از نظرات خود، رد کامل نظرات دیگران.  نوع برخورد دراین استراتژی نیز برخوردی منفی با نظرات دیگران، فاقد ارزش شمردن نظردیگران بود. و به همین دلیل است که پروسه تشکیل این شورا در اطاق های دربسته انجام شده واز شفافیت و علنیتی برخوردار نبوده و فاقد ساز وکار های دموکراتیک بوده است.

 

 

 

 

دلیل دوم: عکس العمل منفی بخشی از جریان های سیاسی در مفابل طرح مسائل نو و  موضوع " تغییر"

 

از سوی دیگر جریانات سیاسی برونمرزی که، همچنان درچارچوب کلیشه ای گذشته، سیاست ورزی می کنند و مخالف هر نوع نوآوری وتغییرهستند. بعد از اعلام موجودیت شورای مدیریت دوران گذار بااستراتژی طرد به مقابله برخاستند و نوع برخورد در این استراتژی هم توهین، مورد مضحکه قراردادن، تخریب نظر دیگران  و متهم نمودن بود.

آینده نشان خواهد داد که آیا جریاناتی که هیچ عکس العملی در رابطه با اعلام موجودیت شورای مدیریت گذارنشان ندادند، آیا سیاست استراتژیک شان اجتناب از مشارکت از طریق سکوت، بی محلی هست  و یا در صدد ایجاد پل های ارتباطی هستند؟

 

نتیجه گیری

 

اینکه شورای مدیریت گذار از این واقعه درسی خواهد گرفت و استراتژی دیگری را در دستور کار خواهد گذاشت، آینده نشان خواهد داد. اما این واقعه نشان داد که همزیستی با هم کم هزینه تر از تخریب یکدیگر می باشد و در سیاست نباید عاشق هم بود، تا وفاق سیاسی حاصل نمود. جریانات سیاسی برون مرزی راهی جزجستجو برای یافتن مشترکات حداقلی ندارند و آن هم تنها با تلاش برای وفاق سیاسی ممکن است واستراتژی مناسب آن نیز مشارکت سیاسی با کار وزار دموکراتیک و همراه با شفافیت و علنیت است.

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: