نظامیان آمریکایی منتقل شده از سوریه ظرف چهار هفته از عراق خارج می‌شوند