فراخوان به تحریم کالاهای ترکیه ای از سوی شورای تشکل های مدنی مریوان

همراهی ما در بایکوت کالاهای ترکیه ای اقتصاد لرزان ترکیە را با بحرانی جدی مواجە کردە و این بە معنای تضعیف روزافزون فاشیسم و عقب نشینی آن از اشغالگری و تجاوز خواهد بود....ما در برابر تاریخ و انسانیت موظف بە مقابلە با دولت فاشیست ترکیه هستیم، شرافت ما در گرو مبارزە با ستمگر و دفاع از ستم دیدە است

فراخوان شورای تشکل های مدنی مریوان به تحریم کالاهای ترکیه ای، در اعتراض به هجوم وحشیانه ی ارتش ترکیه به کردستان سوریه:

با تحریم کالاهای ترکیە، یاریگر مقاومت روژاوا باشیم

بی تردید همگی از هجوم وحشیانە و نژادپرستانە ارتش ترکیە و داعشی های هم مرامش بە رۆژئاوا بسیار ناراحت و خشمگین هستیم و با خود می اندیشیم کە ما و ملت های آزاده جهان نیز باید در مخالفت با هجوم فاشیستی ترکیە قدمی موثر برداریم. شاید یافتن راهی برای این دغدغە بە نظر دشوار آید اما تجربه دیگر جوامعی کە در شرایط تاریخی و ظالمانه مشابه قرار گرفتەاند، پاسخی بسیار کارآمد و در عین حال سادە است کە یقینا در مواجهە با فاشیسم دولت ترکیە نیز بسی موثر خواهد بود.
این راهکار عبارت است از بایکوت و تحریم کالاهای گوناگون ساخت دولت فاشیست ترکیە. کوردستان از دیر باز بە دلایل مختلف هموارە بازاری بسیار بزرگ برای کالاهای ترکیە بودە و از این منظر بسیار عقلانی می نماید تا این راه مفید را تجربه نمود. بایکوت راهی است عاری از خشونت از سوی مردمانی کە از نظم موجود پر از خونریزی به تنگ آمده و در آرزوی جهانی به دور از جنگ، سلطه و استعمار می خواهند حرمت های انسانی را جایگزین کرده و در دنیایی مملو از مهربانی و همزیستی به سر برند.
ما و همە انسان های آزاد اندیش با چند راهکار سادە و بدون هزینە می توانیم در قبال جنگ نابرابری کە اردوغان کودک کش بر علیە ملت های روژئاوا بە راه انداختە، موضعی شرافتمندانە اتخاذ و نوعی از مبارزە مدنی با اشغالگران را تمرین و تجربه کنیم. ما می توانیم نیروی همبستگی و توان همدردی خود را به عالم نشان دهیم و با اقداماتمان فریاد برآوریم که می توانیم هرگاه که می خواهیم. خواهید دید که چگونه اراده مردم مناسبات غلط سیاسی را برهم خواهد زد.
لذا برخی از این راهکارها را برشمردە و همگی را بە اجرا و انجام آن دعوت می کنیم:
١. بایکوت و تحریم خرید هر نوع کالای ساخت ترکیە فاشیست در راستای تضعیف پایەهای اقتصادی کە درآمدش را تبدیل بە گلولە و موشک جهت قتل عام انسان های بی گناه می کند.
٢. حذف شبکەهای ترکیە از روی گیرندە ماهوارەها (از قبیل " جم تی وی" و ...) و همچنین کلیە شبکەهایی کە فیلم ها و سریال های ترکیە را پخش می کنند در راستای پیشگیری ازگسترش فرهنگ فاشیستی و خشونت طلب نهفتە در اینگونە محصولات ضدفرهنگی.
٣. خودداری از بەکار بردن اسامی و برندهای ترکیە کە بە نوعی دلالت بر فرهنگ و ارزش های منحط فاشیسم حاکم بر ترکیە دارد.
٤. خودداری از مسافرت بە ترکیە یا استفادە از خطوط هوایی آن کشور. از شرکت های هواپیمایی و مسافری نیز مصرانه درخواست داریم بە این حرکت اجتماعی و اعتراضی پیوستە و تورهای گردشگری خود بە مقصد ترکیە فاشیستی را کنسل نمایند.
٥. بازرگانان بە جای وارد کردن کالاهای ساخت ترکیە اقدام بە واردات کالا از دیگر کشورها نمایند. شرکت های حمل و نقل نیز بایستی از حمل کالاهای ترکیە خودداری کنند. این اقدام بهتر است داوطلبانە صورت پذیرد، چرا کە خواهی نخواهی حرکت مردم آنان را وادار بە چنین کاری خواهد کرد.
هم اکنون مردمان بسیاری از مناطق دنیا بایکوت محصولات ترکیە فاشیستی را شروع کردەاند و ما نیز همگام با آنان باید در این راه قدم برداریم. با توجە بە این کە اقتصاد ترکیە بر پایە تولید پوشاک، برخی مواد خوراکی و توریسم استوار است، شک نداشتە باشید کە همراهی ما در بایکوت مذکور، اقتصاد لرزان ترکیە را با بحرانی جدی مواجە کردە و این بە معنای تضعیف روزافزون فاشیسم و عقب نشینی آن از اشغالگری و تجاوز و در نهایت فروپاشی کاملش خواهد بود.
ما در برابر تاریخ و انسانیت موظف بە مقابلە با دولت فاشیست ترکیه هستیم، شرافت ما در گرو مبارزە با ستمگر و دفاع از ستم دیدە است.

شورای تشکل های مدنی مریوان

کانون فرهنگی- هنری ڤەژین
انجمن فرهنگی - ادبی روجیار
اتحادیە علمای دینی مریوان و هورامان (یەمامە)
انجمن صنفی معلمان مریوان
انجمن مردمی پیشگیری از اعتیاد (ژیانەوە)
انجمن فرهنگی -ادبی مریوان
کانون علمی -فرهنگی رونان
انجمن سبز چیا

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/9508
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: