خامنه‌ای بازهم غلط زیادی کرد و خواهان محو اسراییل شد