مطهری درباره کشتار معترضان: افتضاحی شده ولی باید جمع کرد