دستاشو مشت کرده، ترانه‌ جنجالی هیچکس برای اعتراضات خونبار ۱۳۹۸