روحانی: شش کشور آماده حمله نظامی به ایران بودند؛ دولت یازدهم منصرفشان کرد