آفرین و هزاران بار سلام و درود به زنان مبارز سنندج!


قتل رومینا اشرفی با یک موج سهمگین اعتراضی از سوی ایرانیان داخل و خارج کشور روبرو شد. همه احزاب، همه سازمانها همه رسانه ها در جای جای شبکه های اجتماعی، بیحقوقی مطلق کودک، و ضدیت جمهوری اسلامی با حق و حرمت زن را مورد اعتراض قرار دادند. یکباره همه با هم متحد شده، به نظام جمهوری اسلامی به عنوان علت العلل قتل های ناموسی هجوم برده

آفرین و هزاران بار سلام و درود به زنان مبارز سنندج!

قتل رومینا اشرفی با یک موج سهمگین اعتراضی از سوی ایرانیان داخل و خارج کشور روبرو شد. همه احزاب، همه سازمانها همه رسانه ها در جای جای شبکه های اجتماعی، بیحقوقی مطلق کودک، و ضدیت جمهوری اسلامی با حق و حرمت زن را مورد اعتراض قرار دادند. یکباره همه با هم متحد شده، به نظام جمهوری اسلامی به عنوان علت العلل قتل های ناموسی هجوم برده شد. این هجوم واقعن بیسابقه بود. حتی در عکس العمل دولتمردان جمهوری اسلامی نیز، بازتاب پیدا کرد.
اقدام فعالین حقوق زن در سنندج اما این جنبش را، یک قدم اساسی دیگر جلوتر برد. نه فقط به خاطر اینکه زنان و کودکان در سنندج و مریوان و سقز و سردشت و...نیز مانند سفید سنگان تالش و بقیه شهرهای ایران قربانی داس بدستان نظام اسلامی هستند، بلکه به این خاطر که نباید گذاشت قتل عام زنان عادی بشود. اقدام زنان سنندج یک قدم بزرگ است. یک قدم مهم. شبکه های اینترنتی، خیابانهای عصر جدید، جای خود را دارند. این شبکه ها در عرض این دو روز علیه جمهوری اسلامی و قوانین ضد کودک و ضد زن آن بسیج و تسخیر شد. اما لازم بود که در شهرها و در خیابانهای واقعی مملکت، با وجود کرونا، عکس العملی علیه این کودک کشی صورت بگیرد. سنندج پرچمدار این اقدام شد. به گزارش مریم افراسیابپور امروز پنجشنبه ۸ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٦،٣٠ بعدازظهر جمعی از فعالین حقوق زنان در سنندج، در اعتراض به قتل فجیع و دلخراش رومینا اشرفی بدست پدرش در پارک آیتی سنندج با در دست داشتن شعارهای "زن ناموس هیچکس نیست!، قتل رومینا را محکوم میکنیم!، دست ناموسپرستی از زندگی زنان کوتاە!" و شعارهای دیگر به تجمع پرداختند. آنها مورد توجە عابرین و مردم در پارک آیتی قرار گرفتند. یکی از فعالین حقوق زن در این تجمع، متنی را در محکومیت قتل هولناک رومینا اشرفی قرائت کرد.
درود بر فعالین حقوق زن ستندج! بژیت!

گزارشی از اعتراض بە قتل رومینا اشرفی در سنندج
امروز پنجشنبه ۸ خرداد ١٣٩٩ ساعت ٦،٣٠ بعدازظهر
جمعی از فعالین حقوق زنان در سنندج، در اعتراض به قتل فجیع و دلخراش رومینا اشرفی بدست پدرش در پارک آیتی سنندج بە منظور اعتراض و محکومیت این جنایت با در دست داشتن شعارهای "زن ناموس هیچکس نیست!، قتل رومینا را محکوم میکنیم!، دست ناموسپرستی از زندگی زنان کوتاە!" و شعارهای دیگر مورد توجە عابرین و مردم در پارک آیتی سنندج قرار گرفت. لازم بە یادآوری است یکی از فعالین حقوق زن متنی را در محکومیت قتل هولناک رومینا اشرفی قرائت کرد کە در آن ضمن اعلام همدردی با مادر رومینا اشرفی بە زمینە های تبعیض قانونی علیە حقوق زنان، ناموسپرستی و کودک آزاری اشارە میکند و در پایان میگوئید پایان خشونت و کشتار زنان و رومیناها در گرو تغییر بنیادی است کە از طریق اعتراضات اجتماعی بدست میاید.
این حرکت اعتراضی با خشم و نفرت شرکت کنندگان علیه قتل رومینا اشرفی و کشتارهای ناموسی پایان یافت
جمعی از فعالین حقوق زنان سنندج
٨ خرداد ١٣٩٩

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: