«با ناموس ویا بی ناموس» برنامه ای علیه قتل های ناموسی

ناموس
واژه ای بس آشنا در فرهنگ ما واژه ای که داشتن آن شرف و مردانگی میآورد و نداشتن آن ........ با هویت بی هویت با قانون بی قانون با انرژی بی انرژی با آرامش بی آرامش و هزاران از این با و بی… Mere های که برسر واژه ای قرار میگیرد و داشتن و یا نداشتن یک امر را معنی میکند اما بی ناموس نه تنها نداشتن ناموس را

ناموس
واژه ای بس آشنا در فرهنگ ما واژه ای که داشتن آن شرف و مردانگی میآورد و نداشتن آن ........ با هویت بی هویت با قانون بی قانون با انرژی بی انرژی با آرامش بی آرامش و هزاران از این با و بی… Mere های که برسر واژه ای قرار میگیرد و داشتن و یا نداشتن یک امر را معنی میکند اما بی ناموس نه تنها نداشتن ناموس را معنا میدهد بلکه بیان بی ناموسی به نوعی فحش تلقی میشود . اگر ناموس در فرهنگ ما یک تابو است که باید شکسته شود و بار معنای ناموس حق مالکیت یک انسان به انسان دیگر را دارد تنها بخاطر باور غلط برتری مرد بر زن ، پس داشتن با و یا بی در ابتدای این کلمه خیلی مهم نیست مهم باور ما میباشد که معتقد به حذف این واژه از افکار جامعه هستیم و تغییر و شکست یک تابو مطمئنان درد دارد . در نتیجه کمپین بیناموسی ، کمپینی برای توهین به هویت و مردانگی و شرف و غیرت مردان نیست بلکه کمپینی برای بی معنا کردن یک واژه و باور غلط و شکستن یک تابو در جامعه میباشد .

 

این برنامه ها جانبدارانه ورویکرد   حمایتی به جنبش زنان رامورد نظر دارد ، نه صرفا  بررسی یا گزارش دهی‌ ژورنالیستی .
 این نقض وفاداری و ماهیت  اطلاع رسانی نیست بلکه عمق فاجعه زن ستیزی و فرهنگ  مردسالارانه انچنآن در طول این  چهل و اندی سال گسترش یافته است که مبارزه  علیه آن با  تمام توان، وظیفه  اخلاقی ‌وشهروندی همه وجدان های بیدار است.

ابتدا می‌ خواهیم  به دوستان اطلاع دهیم که ایرانگلوبال  تلاش دارد در همکاری با علاقمندآن به مسائل زنان ، به یک سری کوشش هأی  در جهت حمایت بیشتری به جنبش زنان دست زند .

این حمایت ها و توجه همیشه وجود داشته است  ما 16 سال پیش در مانیفست خود چنین نوشته بودیم  :" ایرانگلوبال ، توجه خاصی به مشکلات دختران جوان (ایران) دارد و مطالبات آنان را پی می گیرد." اما اینک تمایل مصمم تری است که وقت بیشتری برایش بگذرایم 
 بخش زنآن  سآیت  را با مسئولیت همکارم هوشنگ اسدی  فعال تر خواهیم  کرد
مسائل زنان ایران و جهان با مقالات ، فیلم ها و انعکاس رویدادها که احتمال مورد توجه قرار  میگیرند  .
 نکته تازه ای نیست, بلکه به آموزش  و کیفیت بیشتر توجه می  شود . در واقع به جنبش ها زنان ایران و خاور میانه و انعکاس اخبار مبارزات بیشتر پرداخته میشود

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: