رسانه‌های دولتی در اعتراف‌گیری و سرکوب نقش مهمی دارند!