فراخوان رضا پهلوی در باره فروش کشور به چین

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با بیان اینکه «رژیم حاکم بر کشورمان در قراردادی بیست و پنج ساله و ننگین با چین، در پی تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن‌مان است»، تاکید کرد: «قرارداد ۲۵ساله با چین قراردادی از موضع ضعف و خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است.»

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با بیان اینکه «رژیم حاکم بر کشورمان در قراردادی بیست و پنج ساله و ننگین با چین، در پی تاراج منابع طبیعی کشور و پذیرش ارتش بیگانه در خاک میهن‌مان است»، تاکید کرد: «قرارداد ۲۵ساله با چین قراردادی از موضع ضعف و خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است.»

در پیام شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود گفت که «از بومی جلوه دادن صنایع چینی تا عقد قرارداد ننگین، همه و همه در پیروی از سیاست پنهان‌کاری و نادیده گرفتن حقوق حقه شما مردم از سوی حاکمان غارتگر ناایرانی و ضدایرانی است.»

در بخشی از این پیام تاکید شده است که «این قرارداد[۲۵ساله با چین] که از سوی دولت جمهوری اسلامی و با تایید و پشتیبانی مستقیم دستگاه رهبری آن تنظیم شده، خیانتی انکارناپذیر به منافع ملی ایران است.»

این پیام یادآوری کرده که «بدیهی‌ست شرایط و جزییات و متمم‌های کامل هر قرارداد و پیمان ملی، نخست باید به رؤیت ملت ایران برسد و سپس از سوی نمایندگان واقعی ملت که "از روشی کاملا دموکراتیک" انتخاب شده باشند تایید و تصویب شود.»

در ادامه این پیام شاهزاده رضا پهلوی یادآوری کرد که «بستن هرگونه قراردادی از موضع ضعف -که متاسفانه اکنون در بدترین شرایط آن قرار داریم- تحمیلی است که از طرف بیگانه و حاکمان بر شما روا داشته شده است.»

شاهزاده رضا پهلوی در پایان پیام خود خطاب به «هم‌مهینان» تاکید کرد که «من قویا چنین قراردادی را محکوم می‌کنم و بی‌اعتبار می‌دانم.هم‌میهنان، ضرورت تاریخی ایجاب می‌کند که همگی یک‌صدا، و با هر باور سیاسی، به منافع ایران بیندیشیم، و با اقتدار کامل از وقوع چنین قرارداد ننگینی جلوگیری کنیم. سکوت جایز نیست.»

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: