چهار مرجع تقلید: عزاداری محرم باید «به هر قیمتی» برگزار شود