شکاف‌های عمیق میان «اصولگرایان» هیچ مزیتی برای نظام ندارد