ضرورت تلاش در راه تنظیم الفبا و شیوه نگارش مشترک زبانهای مادری با زبان ارتباطی
16.09.2020 - 20:20

ضرورت تلاش در راه تنظیم الفبا و شیوه نگارش مشترک زبانهای مادری با زبان ارتباطی فارسی درایران گریز ناپذیراست.

بررسی تدابیر به اجرا درآمده دربسیاری ازکشورها از جمله اتحاد جماهیرشوروی واتحادیه اروپا نشان میدهد که تقویت اتحاد مردمان کشورهای چند زبانه وچند فرهنگی، ازیک سو نیازمند تلاش در راه افزایش وتقویت مشترکات درعرصه شیوه نگارش زبانها واز سوی دیگر نیازمند تلاش در راه کاستن حدالمقدور وجوه تفاوت درآن عرصه است.اینکار ازیکطرف زبان، ادبیات و فرهنگ را از تسلط روحانیون متعلق به دین و مذاهب آزاد کرده زمینه های گسترش آشنایی از زبان و فرهنگ یکدیگر را فراهم می کند. وازطرف دیگر باعث افزایش تفاهم واعتماد درمیان قومیتها وملیتهای مختلف درایران می شود. 

برای فراهم نمودن زمینه های پذیرش ادعای مطرح شده لازم است بطور مختصرهم شده با تاریخچه ی پیدایش وانکشاف خط والفبای زبانها و نیز با مسایل شیوه نگارش زبانها آشنا شده جمعبندی لازم را داشته باشیم.

بنا براین 

ابتدا مختصري درباره يِ خط ، الفـبا و زبان بطور عام وتاریخچه خط وزبان درايران   

I - خط والفبا: خط را سومريها که ساكنين باستاني بين النهرين ویا میانرودان ویا Mezopotamia بودند، درحدود اواخر هزاره يِ چهارم قبل از ميلاد بین سالهای 3100 تا 3300 پیش از میلاد اختراع كردند. خط آنها درسيرتکاملي خود ازتصويرنگاري بمرحـله يِ انديشه نگاري(ميخي) با حدود 350علامت سیلابی میرسيد. ولي الفـباء که مجموعه اي از حرفها براي نگارش زبان از روي صداهای آن مي باشد حداقل دوهزارسال یعنی 20 سده پس ازخط دراواخرهـزاره يِ دوم قـبل ازميلاد حدود 1100سال پیش از میلاد توسط قوم قالبي زبان فنيقي(ساكنين باستاني لبنان) اختراع شده1 است. آنها درتلاش به نگارش صداهای غـيرمصوت زبان خود موفق به اين ابداع تاريخي شدند.

   آراميها كه قومي قالبي زبان وبا الفـبایی برگرفته ازالفباي فنيقي بودند، از اواخر دوره يِ هخامنشي تا برآمدن و گسترش یافتن اسلام در سده ی هفتم میلادی قرنها كاتبان دولت ها واقوام مختلفي بوده تاًثيرفرهنگي عظيمي برديگران داشتند. بطوريكه قالبي زبانهاي خاورميانه( سُريانيها، يهوديها، عربها وغيره) وتحليلي زبانهايِ قلمرو سلوكيهای جانشین اسکندر مقدونی، پارت ها وساساني ها اعتقاد به عـدم نوشتن مصوتها را از آنها گرفتند وخط آرامي هم منشاً اكثر رسم الخط ها( شیوه ی نگارشها) گرديده است.

نگاهی بهعلت بدون حرف باصدا اختراع شدن الفبا وسیر تحولی آن

  فنیقی های مخترع نگارش زبان از روی صداهای آن ونیز دیگرقومیتها( اتنیکها)ی منطقه ی شرق دریای مدیترانه در بیش از یکهزار و صد سال( بیش از یازده سده) قبل ازمیلاد، می پنداشتند الفبا ورسم الخط زبان نیز همانند انسان متشکل از دو جزء روح و جسم اند و معتقد بودند جزء نامرئي یعنی روح نبايد ترسيم و مرئی شود وچون مصوتها را روح زبان مي دانستند براي نگارش صامت( کانسونات )ها بعنوان "جسم زبان" الفبای خود را فقط شامل حروف بيصدا نمودند. سپس ایجاد الفبا ورسم الخط برای دیگر زبان ها در دو سوی شرق و غرب آغاز گشته تداوم می یابد. اینکار از شرق دریای مدیترانه بطرف شرق دنیا توسط کاتبان آرامی و سُریانی صورت گرفته همگی از جمله عربها و فارسها فاقد حروف برای صداهای واول( مصوت) میشود. ولی بطرف غرب دراسکندریه مصر ایجاد حرف برای صداها شامل واولها ویا صداهای مصوت نیز می شود.

  امر افزودن حرفهای باصدا به تركيب حروف الفبا اولين بار توسط مقـدوني هاي مروج دين مسيحيت دراسكندريه يِ مصر رايج میشود.

 

   افزودن حرفهای باصدا به تركيب حروف الفبا اولين بار توسط مقـدوني هاي مروج دين مسيحيت دراسكندريه يِ مصر رايج میشود.برای اینکه در زبان اهالی آنجا همانند زبان ترکی بعلت نقش زیاد آواهای مصوت وقتی کلمات تنها با حروف بیصدا نوشته شود بحالت عکس و تصویر ناشناخته ای درآمده افراد قادر به تلفظ درست کلمات نمی شوند. در نتیجه معنی و مفهوم کلمات و جملات عوضی شده باعث برداشت نادرست وغیر واقعی از نیات مروجین می شده. بنابراین می پذیرند که برای صداهای مصوت هم حرف ایجاد کنند(2 ).  اینکار برای زبان فارسی هم صورت می گیرد ولی روحانیون مانع افزودن حروف باصدا به ترکیب الفبای فارسی شده موجب تبعیت و پیروی نگارش زبان فارسی از شیوه ی نگارش زبان عربی میشوند. در نتیجه افزودن حروف اضافی برای ایجاد الفبا وشیوه ی نگارش زبان فارسی فقط به چهار حرف بیصدا محدود شده  «به روز»نشدن آن در سده بیست ویکم نیز همچنان ادامه دارد.  

 گره اصلی اینجاست که اگر الفبای فارسی متشکل از حروف آواهای صدادار وبیصدای زبان فارسی نشود،  کلمات و جملات همچنان آغشته به معانی و مفاهیم  باورهای مذهبی روحانیون مانده همانند گذشته نفوذ کلام اقشار روحانی به توده ی مردم  نسبت به دیگر اقشار بویژه روشنفکران متفکر دانشگاهی برتری خواهد داشت.  

یوسف کرُ  ،  ۱۶س. ۲۰۲۰      

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایمیل ارسالی

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما