ترکیه و فرانسه در مدیترانه شرقی دست به شمشیر می‌برند