تصویب این طرح «مدافع کپی‌رایت» به افزایش سانسور و نقض آزادی‌های دیجیتال کاربران منجر خواهد شد