قدرت و فرهنگ: نگاهی به وضعیت توسعه‌ فرهنگی در کردستان