یک عده فکر میکنن به محض اومدن ترامپ، شاه زنده میشه برمیگرده!