خطرات جنگ‌های هویتی و ایدئولوژی‌های دینی افراط‌گرا