اعدام به جرم ایرانی بودن؛ جمهوری اسلامی همچون حکومتی اشغالگر