ترانه‌ای که از جدایی‌ها شکایت داشت، خود جدایی‌آفرین شد،