خود امجد عددی نیست که روی آن حساب کنیم، اما جریان ولایت ستیز جریان برانداز است