بایدن در روز نخست کاری برخی از سیاست‌های ترامپ را لغو کرد