چگونه جمهوری اسلامی ورزش ایران را گرفتار تحریم و تعلیق کرد؟