اولین برنامه ؛ خوب چه خبر؟ هشت صبح به وقت دانمارک!