روند تولید کربن جهان را در وضعیت قرمز قرار می‌د‌هد