بلوچستان سرزمین فقر،تبعیض واعدام


درروزهای اخیر شاهد موج تازه ای از کشتار مردم ستمدیده بلوچ بدست پاسداران ولایت فقیه هستیم، این بار کشتار ده نفر از"سوخت بران" خانوده های دیگری ازمردم فقیر بلوچ را داغدار کرد اما خشم مردم بجان آمده از این همه بیداد را هم برانگیخت واستان بلوچستان بویژه سراوان به عرصه

         

درروزهای اخیر شاهد موج تازه ای از کشتار مردم ستمدیده بلوچ  بدست پاسداران ولایت فقیه هستیم، این بار کشتار ده نفر از"سوخت بران" خانوده های دیگری  ازمردم فقیر بلوچ را داغدار کرد اما خشم مردم بجان آمده  از این همه بیداد را هم برانگیخت واستان بلوچستان بویژه سراوان به عرصه تظاهرات مردم علیه ستمگران گردید ودر این اعتراضات بازهم عده دیکری از جوانان بلوچ بخاک افتادند، کشتار جوانان "سوخت بر" بلوچ برای" یک لقمه نان" جنایت تازه ای نیست در 42 سال گذشته جوانان بلوچ همواره به بهانه های کوناگون در تیر رس گلوله پاسداران بوده اند.

استان سیستان وبلوچستان که اکثریت جمعیت سه ملیون نفری آنرا بلوچها تشکیل میدهند فقیر ترین وتوسعه نایافته ترین استان ایران است واز عقب ماندگیهای دیرینه رنج میبردوافزون برآن  ستم ملی ومذهبی  نیزبرآنان روا میشود وهمسایگی با  افغانستان عمده ترین کشور تولید کننده مواد مخدرنیز عاملی است که سالانه صدها بلوچ بیکار وفقر زده را بکام مرگ میکشانددراین 42 سال حاکمیت اسلامی سهم مردم بلوچ از درآمد سرشار نفت فقر، تبعیض واعدام بوده است، در روزهای اغازین رژیم ،  رهبران برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی  چنان وانمود میکردند که  اهداف رژیم  وبرنامه هایش درجهت رفع کمبودها وزدودن فقر وبهبود وضعیت معیشت مناطق فقیرنشین خواهد بودوبهمین منظور فیلمهائی از این مناطق دررسانه تلویزیون به نمایش میگذاشتند ودر چند برنامه منطقه بشاگرد بعنوان محرومترین بخش بلوچستان  نمایش داده شد، اما پس از 42 سال یکصدم بودجه ایکه به شهر قم وساختن حوزه های دینی واماکن مذهبی اختصاص یافت برای عمران وآبادی بلوچستان صرف نشده است وسهم بلوپستان ساختن چندین مسجد وحسینیه برای ساکنین شیعه استان بوده است.

چکیده مشکلات ورنجهای مردم بلوچستان را میتوان در عناوین زیر برشمرد.

1:  توسعه نیافتگی وعقب ماندگی اقتصادی :  بعلت  کمبودکارخانه ها وکارگاهها میزان بیکاری بسیار زیاد است، سیستان وبلوچستان که زمانی انبار غله ایران بود اکنون بعلت عدم برنامه ریزی  کشاورزی در جهت بهره برداری بهینه از زمین از نظر تولیدات کشاورزی در سطح بسیارپائینی قرار دارد بدیهیست  در چنین شرایطی  آمار بیکاری جوانان بلوچ از تمام استانهای ایران  افزونتر است وجوانان برای تامین معیشت ناچار راهی استانهای دیگر میشوند.

2  :  فقر قرهنگی واموزشی : فقر فرهنگی خود پیامد فقراقتصادیست ، آمار جمعیت بیسواد ودانشجوی بلوچستان به نسبت جمعیت از دیگر استانها کمتر است درسالهای اخیر افت تحصیلی در میان دانشاموزان به 30 درصد رسیده است.

3  :  تبعیض مذهبی :  جمهوری اسلامی برتمام ادیان ومذاهب اسلامی غیر شیعه  ستم وتبعیض روا میدارد،  باورهای مذهب تسنن نه تنها از نظر رهبران  مورد احترام قرار نمیگیرد بلکه از سوی واعظان ، روضه خوانان ومداحان مورد هتاکی وتحقیر قرار میگیرد وتاکنون چند نفر از رهبران مذهبی بلوچها ترور ویا دستگیر وزندانی شده اند، هزینه های هنگفتی که صرف مراسم مذهبی ، مساجد واماکن و دیگرنهادهای مذهبی میشود حتی یکهزارم  آن صرف امور مذهبی اهل تسنن نمیشود، درشهر تهران که بیش از یک ملیون سنی مذهب زندگی میکنند  تاکنون اجازه ساختن یک مسجد داده نشده است .

4  :  ستم وتبعیص قومی ملی :  کارنامه سر کوب گرانه حکومت اسلامی  همواره نادیده گرفتن وپایمال کردن خواسته ها وحقوق عادلانه اقوام ایرانی بوده است ، ملت بلوچستان نمونه بارز یک ملت تحت ستم است  که هیچ جایگاهی در تصمیم گیریهای سیاسی واداری کشور وحتی استان خود ندارد وتمام سازمانها وادارات دولتی این استان در اختیار وابستگان  حاکمیت است .

5  :همجواری با افغانستان :  بلوچستان درمسیرورود قاچاق مواد مخد راز افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک جهان قرار دارداز اینروزندگی بخشی از مردم بلوچ ناخواسته با قاچاق مواد مخدر عجین شده است وجوانان بیکار بلوچ طعمه مناسبی برای باندهای کلان مواد مخدر هستند جوانان بلوچ که باید درعرصه های آموزشی ، فرهنگی وورزشی فعال باشندناچار برای تامین معیشت خانواده دردام  قاچاق مواد مخدر یکی از خطرناکترین حرفه های جهان اسیر میشوند  که پیامد آن اعدام است وهرساله صده بلوچ بدار آویخته میشوند براساس کفته یکی از مقامات استان  دریک روستای بلوچستان اکثریت مردان  آن روستا بجرم قاچاق اعدام شده اند اما کلان قاچاق چیان خودی وبرادران پاسدار به ثروتهای افسانه ای  از راه قاچاق مواد مخدر دست یافته اند، در حالی که قربانیان اصلی قاچاق مواد مخدر بلوچها هستند بعضی از زوضه خوانها درمنابر خود بلوچها را عامل گسترش اعتیاذد درایران میدانند .

6  :  سوخت بری : یکی دیگر از کارهای خطر ناک  جوانان ونوجوانان بلوچ  انتقال بنزین وگازوئیل با موتور سیکلت به پاکستان است دانشاموزانی که باید به تخصیل بپردازند ناچار با تحمل مشقات  وخطرات احتمالی بیابانها وتپه ها را درمینوردند تا لقمه نانی بر سر سفره خالی خانواده نگران وچشم براه خود قرار دهند وتاکنون صدها نفر ازاین سوخت بران مانند برادر کرد کولبر خود با گلوله  مزدوران حاکمان غارتگر کشته شده اند درروز چهارم اسفند ده نفر از این نان آوران خانواده ها بخون خود غلتیدند که خشم مردم ستمدیده بلوچ را از این همه بیداد برانگیخت.

7  :  خشکسالی وکم آبی  :  از 80 ملیون هکتارکویر درایران تقریبا نیمی از آن درخاک استان سیستان وبلوچستان قرار دارد درطی 25 سال گذشته موج خشکسالی وپیشرفت کویر موجب شده که دهها روستای بلوپستان خالی از سکنه شده اند وبه حاشیه  شهرهای زاهدان ، کرمان ومشهد رانده شده وبه خیل عظیم آلونک نشینها افزئده شده اند تا زندگی رنجبار را به گونه ای دیگر آغاز کنند ، یکی دیگر از مشکلات روستاهای بلوچستان کم آبی است که برای تامین آب آشامیدنی بعصی زوستاها بایدکیلومتر ها راه را طی کنند تا برودخانه برسند وتاکنون چندین کودک در ساحل رودخانه ها مورد حمله کرو کودیل ها قرار کرفته اند  ودست خودرا از دست داده  یا شدیدا مجروح شده اند ، وضعیت زندگی مردم روستاها ی بلوچستان از نظر تغذیه،  بهداشت  ومسکن ونبود امکانات بسیار دردناک است که خود نیاز به پژوهش گروهی دارد.

سیاستهای سرکوبگرانه رژیم درتمام عرصه ها چنان جوانان را به ستوه آورده  که دیگر تحمل این همه بیداد را ندارند وبه مبارزه مسلحانه با رژیم روی آورده اند اما از سوی دیگر گروههای سلفی اسلامی، حاکمیت ارتجاعی عربستان وژنرالهای فاسد وطالبان پرور پاکستان تلاش میکنند تا دراین گروهها نفوذ کنند ،  شیوه مبارزه مسلحانه افزون برقربانی شدن جوانان برمشکلات مردم بلوچ خواهد افزودوبلوچستان را بیش از پیش امنیتی تر خواهد کرد، امید است این فرزندان جان برکف بلوچ به دیگر گروههای آگاه واندیشمند بلوچ بپیو.ندند وباهمبستگی با آزادیحواهان میهن مان برای استقرار آزادی وعدالت بکوشند وبه شیوه های خشونت پرهیز روی آورنذ.

متاسفانه سازمانهای سیاسی وروشنفکران وپژوهشگران با تمام بیدادی که به بلوچها روا میشود توجه چندانی به مشکلات ورنجهای مردم ستمدیده بلوچ نکرده اند  در شرایط کنونی که ملت بلوچ بپاخاسته است  باید با تمام توان از خواسته های آنان حمایت کنیم   

 

   

منبع: 
امیل رسیده
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: