خاندان خمینی؛ رانده‌شدگان از صحنه سیاسی ایران، آنها که کشتند و کشته شدند