شاهزاده رضا پهلوی در جان و دل ما است

شاهزاده بسیار درست دریافته اند که ملت ایران مانند جوجه هایی در لانه با دهان باز در انتظار معجزه ای از سوی ایشان هستند. ایشان پس از سال ها تلاش و امید به همراهی، آستین ها را برای چندمین بار بالا زده اند و میخواهند ملت ایران را تکان دهند و از ما آزادگانی پویا بسازند

هم میهنان بسیار ارجمند درود بر شما

شاهزاده بسیار درست دریافته اند که ملت ایران  مانند جوجه هایی در لانه با دهان باز در انتظار معجزه ای از سوی ایشان هستند. ایشان پس از سال ها تلاش و امید به همراهی، آستین ها را برای چندمین بار بالا زده اند و میخواهند ملت ایران را تکان دهند و از ما آزادگانی پویا بسازند. راه براندازی و باز‌پسگیری نیابوم اهورایی ما را هم نشان داده اند: “مقاومت مدنی” و آرمان را هم مشخص فرموده اند “همه پرسی آزاد”.بر ما است که  تنگ چشمی را از خود دور کنیم  و رهنمود های ایشان را اجرا کنیم.

همانگونه که در سال ۲۰۱۹ در کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایرانیان بیان کردم؛ شاهزاده رضا پهلوی به این باورند که ملت ایران نیاز به یک گروه رهبری دارد که براندازی را برنامه ریزی کنند و سخنان اخیر شاهزاده هم این دیدگاه را تایید میکند. 

 

تصمیم درست و دانشیک شاهزاده با علم مدیریت نیز سازگاری دارد. هر هنگام راهی نتیجه نمیدهد، می باید  راه دیگری برگزید. مطمئن باشید که شاهزاده بیشتر و بهتر از تک تک ما از اوضاع ایران آگاه هستند و تشخیص بهتری دارند. پس بیاییم هشیار و بیدار باشیم و به درون مایه سخنان شاهزاده ژرف تر بیاندیشیم. 

روی سخن شاهزاده با همه ملت است نه با یک گروه محدود و دیپلماسی بین المللی را هم بهتر از ما میداند. از ایشان توقع بیجا نداشته باشید و به خودتان پروانه ندهید از این سرمایه ملی خرده بگیرید. به ایشان اعتماد کنید. ایشان شرایط را بهتر از هر گروهی میدانند و اگر ما رهبران میانه را انتخاب کنیم ایشان میتوانند جامعه بین‌المللی را با ما و رهبرانمان همراه کنند. شاهزاده رضا پهلوی سوای سربلندی، چیزی برای ایران و ایرانی نمی خواهند.    

حال این بر ما است که درنگ کنیم و خرد خود را بکار گیریم و بجای انتظار از این و آن و بجای زانوی غم فشردن و دریغ گذشته ها خوردن برخیزیم و رو به سوی آینده کنیم. بیاد داشته باشیم که خویشکاری ما مبارزه با زشتکاری های جمهوری اسلامی است نه تعیین تکلیف برای شاهزاده گرانمایه. آماج این اهریمنان سیاه، ایجاد شکاف و کم ارزش کردن رتبه والای شاهزاده و تبه کردن نیروهای آزادگان است. این پتیارگان و گرگ زادگان در هر زمانی به چهره دیگری کوشش به سست کردن ما دارند.

ملت غیور ایران و فرهنگ غنی ما هنوز پابرجا است. ما باید با کار و کوشش و در پرتو خرد و اندیشه نیک و گفتار نیک، پندار ایرانیان را از دیو بد کنش سستی بپردازیم، بیماری یاس و خود کم بینی را از میان برداریم، در برابر بدگویان و بدگمانان بایستیم ‌و نگذاریم با فریب و نیرنگ در جبهه یگانه در حال شکل گرفتن شکاف بیاندازند. بیابیم میدان را خود در دست گیریم و در راستای نوسازی و بهسازی یک جبهه یگانه و ملی بکوشیم که همین جبهه یگانه لرزه بر اندام سست جمهوری اسلامی میاندازد. 

ببینیم فردوسی سخنور در مورد ایرانیانی که دست از ناامیدی برمیدارند و در پرتو خرد، دست به کار و کوشش برای پیراستن رده های مبارزان میزنند چگونه سروده و ما را چگونه اندرز داده است: 

بدان برتری نام یزدانش را

 بخواند و بپالود مژگانش را

“بدان برتری” اشاره به فروزه ها و دگرگونی‌های روانی است که پس از فروگذاشتن کوله بار غم و نا امیدی و خودکم بینی به آدمی دست میدهد. در پی این دگرگونی روانی، سرشار از نیرو و امید به آینده ای روشن نام یزدان را میخوانیم، دل‌هایمان را پاک میکنیم، مژگان از اشک پاک میکنیم و برای آینده ای شادی بخش بپا می خیزیم.

پس بیاییم آهنگ بسوی آینده ای سرشار از زندگی کنیم و در راه ایجاد گروه رهبری سنگ نیاندازیم و در درایت شاهزاده رضا پهلوی شک نکنیم زیرا از دل گروه رهبری میانه خواه نا خواه یک رهبر مقتدر بیرون خواهد آمد که در نقش نخست وزیر در تبعید میتواند به برنامه ریزی اجرایی براندازی دست بزند و جنبش های پراکنده را هماهنگ کند. 

اکنون جایی برای بدگویی، تنگ چشمی و رشک ورزی نمانده است. ملت ایران نیاز دارد از انفعال، سستی و ناامیدی بدر آید و فعال شود. باید بجنبیم و برای جهش بسوی آینده آماده شویم. تحریم کردن شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی کافی نیست، بلکه نیاز داریم از واکنش گر به کنش گر پیشرفت کنیم و خود انتخاباتی آزاد و همزمان استوار کنیم و رهبران میانه را انتخاب کنیم و به این گروه حقانیت بدهیم. این کار را میتوانیم در هر شهری هستیم انجام بدهیم.

شاهزاده رضا پهلوی همیشه شاهزاده رضا پهلوی و در قلب ما باقی خواهند ماند و پس از براندازی به ایران تشریف خواهند آورد. از تاریخ اسپانیا باید درس گرفت.

پاینده ایران

مهران مقدس

https://kanoonfarhangparsi.com/ 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: