نقد امروز

* در معیاری قابل دفاع داوطلب نمایندگی با داشتن شهرت و اعتبار ،درجات عالی تحصیلی واقعی و تجارب کافی حتی کمتر از 50 سال سن، بتبع پیشینه مناسب از منزل و ماوائی در خور( قبل از وانفسای گرانی زمین و ساختمان بدون ضابطه دوساله اخیر) بطور طبیعی بر خوردار بوده و سپس براساس شایستگی انتخاب شده و چنین اظهاراتی را شامل نشده وبه اعتبار شخصیت متین و مبری از آلودگی ، برنمی تابند

نکته اول : وسایل ارتباط جمعی مستقل بازتاب دهنده خواست ملت هر کشورمخصوصا  دراین موقعیت و شرایط خاص بوجود امده ازحضور نا میمون « ویروس کووید 19» میباشند .

این رسانه ها برآمده از وظیفه ملی و اجتماعی در مسیر تقویت روحیه و کاستن از نگرانی مردمان برخوردار از زندگی شرافتمندنه ،توام با رفتار ی اصولی برای تحقق لحظه ای منافع ملی همت میگمارند.

 چگونگی واکسیناسیون و خدمات ارائه شده در این زمینه را ،رسانه های همگانی بازتاب دهنده خواست ملت ، پیوسته گزارش مینمایند و با بکار گرفتن بهینه  تریبون های دردسترس ،پویائی و سلامت جامعه را هدف داشته  و مسئولیت حکومتها را مطرح مینمایند .

اما جماعت جاهل آلوده به دروغ ، بی تدبیری ،ندانم کاری ،فساد و..... در ادامه ندانم کاری ،عدد و رقم مربوط به در صد غنی سازی را،که از مزایا و مواهب !آن همگان مطلع میباشند ،با قصد تشنج آنهم شعار گونه در راس گزارشات التهاب اور خود قرار میدهند .

 نکته دویم : اقای پزشکیان وزیر اسبق و نماینده انتصخابی (بالنسبه قابل قبول) سابق گفته ا ند: فاقد مسکن بودن  نمایندگان مجلس ایا شایسته بوده و باعث تاسف نیست ؟

(نقل به مضمون البته با قید مترار  150 متر مربع )

* در معیاری قابل دفاع داوطلب نمایندگی با داشتن  شهرت و اعتبار ،درجات عالی تحصیلی واقعی و تجارب کافی حتی کمتر از 50 سال سن، بتبع پیشینه مناسب از منزل و ماوائی در خور( قبل از وانفسای گرانی زمین و ساختمان بدون ضابطه دوساله اخیر) بطور طبیعی بر خوردار بوده و سپس براساس شایستگی انتخاب شده و چنین اظهاراتی را شامل نشده وبه اعتبار شخصیت متین و مبری از آلودگی ، برنمی  تابند .

 اما گروهی از جدید الورودهای منتصب شورای سالمند نگهبان که از تامین نیازهای شخصی نیز نا توانند ،  با  نداشتن شرایط احرازواقعی !وبدور از  پاک پنداری ، یکی از انگیزه های اصلی ورودشان  به صحن مقدس مجلس که سالها از تقدس بدور اوفتاده ، اینگونه انتظاراتی میباشد که از زبان فردی که تصور میرفت هشیارتر از بیان  اینگونه نگرش هائی باشد ، بیان شده (حدیث مفصل خواندن دارد )

ضمنا ایشان  در پاسخ  سئوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان 98با  روز نامه همدلی  با همه ادعا ،بدور از شان رای دهندگان شریف تبریز گفت: «آن‌ها که اعلام کردند، رفتند زندان، من نرفتم، شما انجام بده برو زندان !؟»

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: