آمریکا: مذاکرات وین پیشرفت داشته اما تا رسیدن به موفقیت فاصله داریم