قطعنامه پایانی کنفرانس سه ائتلاف بزرگ ازگروههای مخالف رژیم ایران

انگیزه برگزاری کنفرانس "نه به نمایش انتخابات"، "آری به سرنگونی جمهوری اسلامی" و "پیش به سوی جمهوری فدرال ایران"، همراهی با اعتراضات مردم و حرکتی است در راستای مطالبات مرحله کنونی مبارزات ضد استبدادی، و در عین حال اقدامی در راستای آزادی و دمکراسی در ایران فردا است.

مردم آزادیخواه ایران،

با استمرار هر روز حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی، سرکوب وفشار درداخل وبحران وجنگ درمنطقه گسترش مییابد. اینک رژِیم جمهوری اسلامی درآستانهء برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری دیگری است که میخواهد بی دردسر ازآن عبور کند. ندای کارگران وزحمت کشان، شعار بازنشستگان، فریاد ملیتهای اسیر، فعالیتهای میدانی جنبش زنان درمناطق مختلف ایران، تلاش محیط بانان درسالهای اخیر و... اینک دریک شعار خود را نشان میدهد وآن تحریم فعال انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی است. اینک شعار "نه به انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی"با شعار" آری به سرنگونی جمهوری اسلامی" تکمیل تر شد واین شعار از زبان مادران داغ دیده قربانیان اعتراضات سالهای 97 و 98 درافکار عمومی مردم طنین اندازشده است.

مردم آزاده، ملیتهای دربند ایران،

انگیزه برگزاری کنفرانس "نه به نمایش انتخابات"، "آری به سرنگونی جمهوری اسلامی" و "پیش به سوی جمهوری فدرال ایران"، همراهی با اعتراضات مردم و حرکتی است در راستای مطالبات مرحله کنونی مبارزات ضد استبدادی، و در عین حال اقدامی در راستای آزادی و دمکراسی در ایران فردا است.

 سه ائتلاف بزرگ سیاسی، شورای دمکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی و برابری درایران وکنگره ملیتهای ایران فدرال، برای همراهی با تمامی ملیتها در تحریم فعال انتخابات فرمایشی رژیم و برای نقش آفرینی سیاسی درمبارزه با جمهوری اسلامی و طرح بدیل سیاسی، جمهوریت، فدرالیسم و دمکراسی درچشم انداز سیاسی ایران است.

کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی اینک با موفقیت به پایان رسیده است. سخنرانان درطول دو روز کنفرانس، ضمن تاکید به همبستگی سراسری خلق ها درمبارزه علیه رژیم و تاکید به تحریم فعال انتخابات درمیان مردم که درواقع زمینه ساز آمادگی ذهنی مردم برای تغییررژیم جمهوری اسلامی است، اشکال متفاوت مقاومت ومبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی را به توضیح کشیدند.

درعین حال درطول کنفرانس به اهمیت حیاتی برپایی دمکراسی کثرتگرا درفردای سرنگونی جمهوری اسلامی ازسوی سخنرانان تاکید شد. سخنرانان کنفرانس دو روزه متفقا براین ایده صحه گذاشتند که دستیابی به دمکراسی کثرت گرا وپلورالیستی درایران فردا ازطریق تاسیس نظامی مبتنی برجمهوریت وفدرالیسم ممکن ومقدوراست. توجه به رفع فقر وبرقراری عدالت اجتماعی، حقوق برابر جنسیتی، حقوق برابر ملیتها، حقوق کودک، محافظت از محیط زیست، همبستگی خلق ها در داخل و همبستگی مردم ایران با دیگر ملتهای جهان، وبرقرار روابط دوستانه با جهان نیز مواردی بودند که درکنفرانس به آنها تاکید شد.

>کمیته برگزاری کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی، ضمن تقدیر ازتک تک سازمانها واحزاب سیاسی عضو درسه ائتلاف سیاسی که در واقع برگزارکنندگان اصلی این کنفرانس بودند، وظیفه خود میداند که از سخنرانان وشرکت کنندگان درکنفرانس دو روزه تشکر وقدردانی کند. درعین حال کمیته برگزاری کنفرانس ازتلویزیونهای رله کننده این کنفرانس وکانال های حامی آن در شبکه های اجتماعی نیز تشکر وقدردانی میکند.

 ایران ازآن همه ماست ولذا هرتلاشی درراستای اهداف دمکراتیک درایران فردا، تلاشی درراستای آرمانهای  تک تک مردم و ملیت های ساکن در آنست.

نه به نمایش انتخابات، آری به سرنگونی جمهوری اسلامی، پیش به سوی جمهوری فدرال ایران

همبستگی برای آزادی وبرابری درایران

شورای دمکراسی خواهان ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال

کمیته برگزار کننده کنفرانس سه ائتلاف بزرگ سیاسی

2021-06-06 –  ۱۶ خرداد ۱۴۰۰

برگرفته از: 
ایل گویجی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: