گزارش مشاهدات !

* این نمونه که در بسیاری امورمصداق دارد و مشتی ازخروار«که حدیث مفصل خواندن دارد » نیست مگر خستگی کادرمحترم تزریقات انهم بدون انگیزه با حقوق نا کافی ،حجم کار ،نگرانی فردا و معیشت ، گرفتارمدیر انی با نداشتن شرایط احراز، عدم پیش بینی ساده ترین امورکه میشد با رعایت (دیپلماسی واکسن ) تهیه و تدارک را با ارتباطات اصولی البته بدون شعار، تهدید و تحدید مجریان و دشمن سازی، فراهم و سامان دهند ... تا محصولی چنین را بقیمت از دست دادن جان انسانها یا حداقل نابودی اعصاب و روان شهروندان سالمند را به ارمغان نمی

گزارش سر گردانی  سا لمندان بی پناه ،گرفتار جهل و فساد حکومت ناتوان - در مراکز تزریق واکسن !       ( ضیاء مصباح )

*آمریکا در کنفرانس لندن با اختصاص ۳.۵ میلیارد دلاربرای خرید  ۵۰۰ میلیون دوز واکسن فایزر برای کشورهای فقیرموافقت و از سایر کشورهای عضو گروه هفت خواست که اقدام مشابهی انجام دهند....

*گزارشی ازچگونگی  نوبت دوم واکسن انهم از نوع چینی (سینو فارم ) را برای متولیان نگران ( تغییر تدارکچی و کارپردازبزرگ  فاقد اختیار اما با مسئولیتهاو پاسخگوئی فراوان ) را واجب میشمرد که تصمیم اخیر سران ! برضرورتش افزود .

* تزریق نوبت اول درجواردرمانگاهی که هنوزدر کمال تعجب و خوشحالی بنام واقفش در این روزگار پر آب و چشم ماندگار مانده « تحت پوشش مرکز  بهداشت جنوب تهران »در اواخر اردیبهشت برای جماعت هزاران نفری ،مسن اغلب با همراه ،در موارد ی با عصا و ولیچر- وگرفتاران بیماران خاص ... با چند ساعتی معطلی امکان پذیر شد

*و در نهایت  با مکتوبی که سندیت دارد  نیمه دوم خرداد را برای تزریق نوبت دوم که الزاما بایستی از همان مارک و در موعد مقرر باشد تعین نمودند ...

*این گزارش  به این امید ارائه میشود  تا از 500 میلیون دوز اختصاص یافته بخشی به ایرانیان اختصاص یابد و مشابه سهم ما  از صندوق بین المللی پول نشود که این محموله خوردنی یا برای تزریق دشمنان اسرائیل در عزه مناسب نیست !!

*ضمنا  از اقای لاریجانی مغضوب در گاه شورای مصرف کنندگان انبوه « ایزی لایف » که جایش درمناظره ها واقعا خالیست - باید انتظار داشت ، به اعتبار امضاء قرار داد 25 ساله با دولت کریمه چین همچنین نفوذ فراوان در بیت ،در فکرتهیه  واکسن از نوع مرحله دوم باشد .

* تا خدای ناکرده بعد از وصول واکسن «فایزرممنوع شده  »از دو مارک - انبوه منتظران « پا بسن گذارده فرهیخته جامعه »که با مصیبت فراوان خود را از گوشه و کنار این شهربی در و پیکر به منظقه رسانده بودند - تحت تزریق قرار نگیرند !

*مکان اجرای عملیات صحن نسبتا وسیع و مناسب  دبیرستانی است در جوار در مانگاه شادروان « فر مانفر مائیان » که دستشوئی رفتن  بر مصیبت طولانی ایستادن این بزرگ مردان و زنان که در مواردی مشابه اعضای شورای نگهبان با همه گرانی به « ایزی لایف » مجهز میباشند -  میفزاید !

*همانطور که امد در مرحله نخست با اعطای شماره نوبت در بدو ورود  و طی مراحل عملیات تزریق بیش از یکساعت (باهمه تحمل دوری راهها که در مجموع به حدود 4 ساعت در ترافیک تهران می انجامد ) بدرازا نمیکشید .

*اما ذکر مصیبت مراجعه برای تزریق مرحله دویم تعین شده بوسیله عوامل اجرائی حقوق بگیر موظف است که انبوه مراجعه کنندگان با حدود ده درصد موفق و دیگران با دربهای بسته ، اخم و تخم متولیان خسته تزریقات، تابلوهای اعلام کننده پایان واکسن ووعده  ارسال  پیامک که حتی نمونه ای با نبود سیستم تا کنون رخ نداد ه مواجه اند .

* البته انهم با ثبت نامی بوسیله خیر خواهی از میان جمع با همان توصیفی که رفت و تهیه لیست جمعیتی بیش از دو هزار نفر- آمده  از ساعت 3 بامداد (با شروع زمان حرکت مجاز در سطح شهر فلک زده مان ) و حضور متولیان وحشت زده از این اجتماع بسیار خسته و آزرده انهم در روزهای در پیش انتصخابات

*و احتمال ادامه حضور در کف خیابان ،که اگر اراده ای جمعی می بود با نزدیکی به پاستور،دفاتر دولتیان و بیت نشینان  از لحاظ انسداد معابر ماشین رو-  با برخوردهائی از نوع 28 ابان، هجوم نیروها و خوراک بسیار مغتنم تریبونها باهمه تحریم انتصخابات  ، فراهم میساخت !..

* لیستهای تهیه شده در کیف مستعمل فردی از همان سازمان قرار گرفت و بعد از حدود 5 ساعت انتظار بیهوده در حدود ساعت 10این جماعت با نهایت تحیر و تعجب که نه اخرین بوده و نه اولین - راهی خانه هایشان شدند تا نوبتی دیگر که خود نوعی سر کار بودن و از بین رفتن انرژی حد اقلی این جمع است و یکی از تمهیدات متولیان مربوط که به بقایشان انجامیده و در جوامع غیر پیشرفته چنین است ؟...

*اگر در این میان تعداد ی از مفسرین علم الاجتماع بر آمده از بی نظمی مردمان ،ازدحام و نا بسامانی را به  مراجعه کنندگان ،غیر منصفا نه نسبت ندهند  ،باید گفت :

این جمع ارام و متین ،صاحبان خرد و اندیشه  در بسیاری موارد ناتوان ،در سنین بیش از  70 سال ،  با همه تجربه و تحیر از سپردن کار به نادانان فرصت طلب در حرکت توفنده سال 57 که خود کرده را تدبیر نیست ؟! با  «نهایت نظم  » ساعتها در صف نوبت - بشهادت مرحله اول و تمرین 4 دهه صفهای متفاوت ! از شیر مرغ تا جان ادمیزاد که اخیرا توسعه یافته ...  ایستاده اند و از حد اقل امکانات رفاهی حتی نشستن بر نیمکتی یا سایه بانی انهم در افتاب تابستانی محروم بوده اند ....

* این نمونه که در بسیاری امورمصداق دارد و مشتی ازخروار«که حدیث مفصل خواندن دارد » نیست مگر خستگی کادرمحترم تزریقات انهم بدون انگیزه با حقوق نا کافی  ،حجم کار ،نگرانی فردا و معیشت ، گرفتارمدیر انی با نداشتن شرایط احراز، عدم پیش بینی ساده ترین امورکه میشد با رعایت (دیپلماسی واکسن ) تهیه و تدارک را با ارتباطات اصولی البته بدون شعار، تهدید و تحدید مجریان و دشمن سازی، فراهم  و سامان دهند ... تا محصولی چنین را بقیمت از دست دادن جان انسانها یا حداقل نابودی اعصاب و روان شهروندان سالمند را به ارمغان نمی اورد ند ..  که انچه یا فت می نشود انم ارزوست ....

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: