ادامه تظاهرات در ده شهر خوزستان، اولین کشته اعتراضات در لرستان