تظاهرات در چهار شهر با وجود حکومت نظامی اعلام نشده، قطع برق و اینترنت