حکومت مرده است !

هر حلقه طنابی که حکومت اسلامی برگردن مخالفان خود انداخت! طناب دار قطور تری برای گردن خود تدارک دید.هرفساد هر دزدی ،چپاول،حق کشی ، جور،ستم ، زورگوئی وخود رائی که در این چند ساله حکومت صورت گرفت. یک قدم بیشتر حکومت اسلامی را از مردم دور و بفروپاشی خود نزدیک تر کرد.
 
 
هر حلقه طنابی که حکومت اسلامی برگردن مخالفان خود انداخت! طناب دار قطور تری برای گردن خود تدارک دید.هرفساد هر دزدی ،چپاول،حق کشی ، جور،ستم ، زورگوئی وخود رائی که در این چند ساله حکومت صورت گرفت. یک قدم بیشتر حکومت اسلامی را از مردم دور و بفروپاشی خود نزدیک تر کرد.
همیشه در زندگی ملت ها مدت زمانی باید بگذرد تا مردم ابعاد فساد ونا کار آمدی حکومت ها را در یابند. زمان می خواهد تا باورمندی خود به حکومتی را که بر اساس اعتماد وهزاران آرزو به آن رای داده وبر سر کار آورده بودند از دست بدهند. بردودلی خود فائق آیند ،امید از اصلاح حکومت و اصلاح طلبان حکومتی برگیرند و خواهان کنار گذاشتن آن شوند.
فروپاشی حکومت های توتالیتر و مستبد از همان لحظه شروع به حکومت داری آعاز می شود. موریانه های درونی وذاتی چنین رژیم های تمامیت خواهی شروع به جویدن پایه های بظاهر محکم اما چوبی و سست آن می کنند. فروپاشی جمهوری اسلامی نیزهم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد.از لحظه ای که خمینی سواربر جیب رفیق دوست برج آزادی را پشت سرخود گذاشت . بر بهشت زهرا فرود آمد تا تخم نفرت بیفشاند وزندگی را بسخره بکشد.
فرو پاشی حکومت اسلامی اززمانی آغاز شد که خمینی سرمست از قتل عام وزیران وفرماندهان حکومت پهلوی توسط خلخالی گردید! واورا نماد شجاعت خواند. از زمانی که خمینی هشت سال جنگ را با لجاجت خود برمردم تحمیل نمود. سر در خانه ها را با حجله های عزا آذین بست! غم واندوه را جای گزین شادی کرد.
درمیان جنون حاصل ازتن دادن به پایان جنگی که از روز نخست سرانجام آن معلوم بود جام زهر را که تلخاب مرگ آور آن در کام مردم ریخته شد را سرکشید وبا جباریتی که تاریخ سراع ندارد حکم بر قتل عام هزاران زندانی داد.
دهان ناصحان و خیر خواهان مردم بست !کاله عربده جویان ومرگ آفرینان گشود. پرچم سفید زندگی ،صلح ودوستی با جهان ومردم را فروکشید .پرچم سیاه مزین شده به شعار" مرگ بر" ..را بر افراشت.
مرگ آرام وتدریجی حکومت اسلامی از لحظه ای آعاز شد که خمینی اصل ولایت فقیه را بر تارک قانون اساسی نشاند و تاج ولایت را موروثی آخوند ها کردوحفظ بیصه اسلام را اوجب واجبات خواند. اقتصاد را از آن خر دانست.
امر بر بستن دانشگاه ها داد و راهی جز خارج شدن اندیشمندان ،صاحبان سرمایه ،تحصیل کردگان ،روشنفکران ، هنرمندان ومغزهای زیبا که جملگی را طاغوتی اطلاق می کرد باقی نگذاشت .
چنین حکومت ابتری همیشه حلقه ای از دزدان ،جانیان ،فرصت طلبان یک شبه انقلابی شده را بدور خود جلب می کند .حلقه اطرافیان این حکومت نیز فراتر از این افراد نبود! افراد دلسوز صاحب اندیشه در میان خروش مردمی که هنوز نمی دانستند چه کلاهی بر سرشان رفته است از حکومت رانده شدند و در حاشیه قرار گرفتند .
تصور این که روزی حکومتی با چنین پایگاه وسیع توده ای چنان غرق فساد وتباهی خواهد گردید که حتی کودکان دبستانی نیزاز او تبرا خواهند جست و سرنگونی اورا را فریاد خواهد زد قابل تصور نبود.عملکرد فاجعه بارحکومتی که در تمامی عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی وهنری به بن بست رسیده وهر روز مردم را با مسائل ومشکلات لاعلاج دست به گریبان می سازد.
جای هیچگونه تغیر دراین حکومت متصور نیست ودر توانش هم نیست که به گونه دیگرعمل کند که حاصل آن فرو ریختن باور ها نسبت به جمهوری اسلامیست که اکنون شتاب بیشتری یافته است. حکومت وجاهت واعتبار خود را از نظر اخلاقی ،اجتماعی بطور کامل از دست داده وسقوط کرده است.
آن چه از آن حامیان روز های اول انقلاب بجا مانده نفرت دم افزون بحکومتیست که با عملکرد خود روز به روز دامنه آن را گسترده تر می سازد.
مرگ اخلاقی یک حکومت سنگین تر از مرگ فیزیکی آن است!حکومت وجدانی واخلاقی جمهوری اسلامی مرده است!
حکومتی که در افکار مردم ووجدان اجتماعی جامعه جائی نداردوبه نفرت در آن نگریسته می شود دیگر حکومت نیست مترسگی است با نظامیان چند حلقه زده بر دور وی !
اگر دامنه اعتراض ها گسترده شود یا نشود ،اگر حکومت وخامنه ای با تانگ و نیروی سرکوب مانع از گسترش تظاهرات اعتراضی مردم شود ،استادیوم ها را لبریز از دستگیر شدگان کند و مردم بیگناه را به نیروی قهر مجبوربه سکوت نماید. تغیری در مرگ روحانی ومعنوی او نخواهد نهادوازعدم مشروعیت او کم نخواهد کرد.
مرگی حاصل سی سال حکومت مطلق ولی فقیه ! ولایتی که جز کینه جوئی سادیستی ، دمدمی مجازی ، غروردل بهم زن ،بی رحمی در سرکوب مردم، تصمیمات غلط ،تفکرات شیطانی مملو ازنفرت ، عدم تشخیص درست از نادرست ،نوچه پروری، یاوه گوئی، دشمن تراشی وعدم پاسخگوئی به عمل کرده های خود کار دیگری انجام نداد و باعث عریانی شرم آورهرچه بیشتر نظام فقاهتی وحکومت اسلامی در مقابل چشمان مردم گردید!
او خود پرده دری کرد. شرم از میان برداشت وبا بی شرمی مردم را در مقابل خود وحکومت قرار داد. حال دیگر نه راه برگشتی برای او ونه مردم باقی نگذارد.
در چنین کشاکشی که عمر آن زیاد نخواهد بود .پیروزی از آن مردم است!
مردمی که بمیدان می آیند تا از شرافت اخلاقی خود ،از حرمت وفردیت پایمال شده خویش ،از آزادی و خواست عدالت خواهانه خود دفاع کنند. تا باردیگر در سیمائی انسان ایرانی ،صلح خواه ودموکرات که چهل سال حکومت اسلامی زخم های جان کاه بر آن زده لطمات مادی ومعنوی سنگینی بر آن وارد ساخته وچهره اش را درانظار عمومی جهانیان مخدوش کرده است ! ظاهر شوند .با بزیر کشیدن فیزیکی این جرثومه فساد هرچند به سختی! به ترمیم خرابی ها وزخم های خود بپردازند وپایه حکومتی واقعا دموکراتیک منطبق با نرم هابی جهان معاصر را پی بریزند .
این دور نیست. من این را از همبستگی دم افزون مردم وخلق های میهنم ایران! مانند روز روشن می بینم .فروپاشی نزدیک است.تا این لحظه نیز پیروزی از آن مردم است که دارند رشته های پاره شده اتحاد میان خود را بهم پیوند می زنندودرصفی واحد با امید به پیروزی قطعی سرود اتحاد می خوانند و یه حمایت از هم بر میخیزند. پیوندتان مبارک ! ابوالفضل محققی
 
 
 
 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Abuolfazl Mohagheghi
تحولی که منجر به برکنار ی مادی جمهوری اسلامی شود که بنظر من مسلما قهری خواهد بود وحکومت دز نتیجه یک خیزش سراسریکه انقلاب خواهد بود هر چند ببهای سنگین بزیر کشیده می شود..
تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Mahmoud Seyedi
ابوالفضل جان ، به زیر کشیدن ، فیزیکی یعنی چی؟ سپاسگزار خواهم بود اگر توضیح دهید.