نمایندگان مجلس با بررسی طرح محدود کردن اینترنت در کمیسیون فرهنگی موافقت کردند