رشد انفجاری قیمت پیاز؛ نابودی هزاران تن پیاز تولید داخل