درخواست بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار کشور برای آزادی حسن فتحی