در یک سال گذشته بیش از سه میلیارد دلارسرمایه از ایران خارج شد