امروز هنوز قاچاق بنزین و نفت و گاز از ایران به خارج با شدت تمام ادامه دارد