بدون لغو تمام تحریم‌های ترامپ راهی برای احیای برجام وجود ندارد